Win deze prijzen!

Actievoorwaarden ALLSAFE Krasactie

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ALLSAFE Mini Opslag, handelend onder de naam ALLSAFE Management B.V., Noordereinde 105, 1243 JK 's Graveland in Nederland, georganiseerde promotionele actie "ALLSAFE krasactie", hierna te noemen: "Actie".
 2. Deze Actie heeft als doel het promoten van ALLSAFE Management door middel van een zogenaamde "sweepstake" waarbij een aantal prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers. De Actie wordt georganiseerd conform de Code Promotionele Kansspelen.
 3. Door deelname aan deze Actie, gaat u als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 4. ALLSAFE Management behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze voorwaarden handelen.
 5. De Actie start op 01 oktober 2011, om twaalf uur 's nachts (00:00 uur). De sluitingsdatum van de actie is 15 januari 2012, om twaalf uur 's nachts (00.00 uur).

II Prijzen

 1. De hieronder genoemde prijzen zijn te winnen bij deze Actie.
 2. Prijzen: 1x Een reis naar New York, 2x Ipod Nano en voor alle deelnemers een DVD.
 3. De eventuele vereiste kansspelbelasting zal worden afgedragen door degene die de prijs ter beschikking stelt.
 4. Indien om welke reden dan ook een prijs niet beschikbaar is, zal de prijs, indien mogelijk, worden vervangen door een gelijksoortige prijs mits die een gelijke waarde vertegenwoordigt.
 5. Bij uitkering van de prijs DVD geldt OP=OP.

III Deelname

 1. De ALLSAFE kraskaarten worden huis-aan-huis verspreidt rondom de vestigingen. Op deze kraskaart staat een unieke code. Door deze code in te vullen op de actiewebsite www.allsafe.nl/krasactie kan de deelnemer meedoen aan de Actie.
 2. Deelnemers kunnen meedoen door een aantal vragen te beantwoorden en hun unieke code binnen de Actieperiode in te vullen op de daarvoor bedoelde plaats op de website www.allsafe.nl/krasactie.
 3. Op het scherm zal vervolgens direct te zien zijn of zij hebben gewonnen.
 4. De deelnemer dient akkoord te gaan met de actievoorwaarden van dit spel alvorens mee te kunnen spelen.
 5. De deelnemer geeft toestemming om zijn/haar naam te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze prijsvraag.
 6. De selectie van de unieke winnende codes en de daaraan verbonden prijzen heeft plaatsgevonden en is willekeurig door de computer bepaald.
 7. Deelnemers aan deze Actie dienen ouder dan 16 jaar te zijn, in bezit te zijn van een geldig identificatiebewijs/reisdocument en permanent woonachtig te zijn in Nederland. Tevens is de deelnemer verplicht tot het verschaffen van correcte, huidige en complete informatie.
 8. ALLSAFE Management behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 9. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van ALLSAFE Management en ALLSAFE Mini Opslag alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, waaronder mede begrepen de medewerkers van promotionele partners.

IV Uitkering van de prijzen

 1. Alleen personen die op de juiste wijze en tijdig op de website www.allsafe.nl/krasactie, hebben gecontroleerd of zij met hun unieke code een prijs hebben gewonnen en aan wiens unieke code ook een prijs is verbonden, hebben recht op een prijs.
 2. De prijs kan, op vertoon van de kraskaart en de bevestiging, opgehaald worden bij de dichtstbijzijnde ALLSAFE Mini Opslag vestiging.
 3. Uitkering zal alleen geschieden indien de winnaar een originele kraskaart van zijn/haar unieke code met bijbehorende bevestiging kan tonen.
 4. De hoofdprijzen (Reis naar New York en Ipod Nano), zullen binnen 30 dagen na in ontvangst name van de kraskaart en de bevestiging aan de winnaar overhandigd worden.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan ALLSAFE Management.

V Publicatie

 1. De winnaar van een prijs geeft ALLSAFE Management, die de door de winnaar gewonnen prijs beschikbaar heeft gesteld, toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijke foto's te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zal zijn/haar overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten in redelijkheid verlenen. De winnaars die hun medewerking verlenen bij de promotionele activiteiten hebben geen recht op enige financiële vergoeding van ALLSAFE Management.

VI Aansprakelijkheid

 1. ALLSAFE Management, haar promotionele partners en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 2. Meer specifiek zijn ALLSAFE Management, haar promotionele partners en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  • enig gebruik van de door ALLSAFE Management en/of promotionele partner verstrekte prijzen; of
  • type- en zetfouten op de actie-uitingen of de website of op enige ander informatie verband houdende met deze Actie; of
  • verlies van de deelnemer van zijn originele kraskaart
  • dan wel het feit dat de unieke code onleesbaar, onherkenbaar, onvolledig is of zoekgeraakt is
  • ALLSAFE Management kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

VII Privacy statement

 1. NAWTE-gegevens en of andere persoonsgegevens die ALLSAFE Management verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 2. ALLSAFE Management zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie en communicatie rond de Actie. Met deelname aan de actie worden de gegevens van de deelnemer automatisch opgenomen in het adressenbestand van ALLSAFE Mini Opslag. Een deelnemer aan deze Actie kan per brief een verzoek doen om inzage, verwijdering en/of correctie van zijn/haar gegevens. Deze brief dient te worden gezonden naar ALLSAFE Management t.a.v. "ALLSAFE Krasactie", Noordereinde 105, 1243 JK 's Graveland.
 3. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

VIII Slotbepalingen

 1. ALLSAFE Management is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal ALLSAFE Management een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 3. Klachten inzake deze Actie kunnen worden ingediend bij ALLSAFE Management, t.a.v. krasactie, Noordereinde 105, 1243 JK te 's-Graveland.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


[ sluiten ]

Win deze prijzen!